Lebensborn e.V.

Hellig for oss er enhver mor av godt blod.

(e.V. = eingetragener Verein (registrert forening)) stiftet 12/12 1935 i Berlin med Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei Heinrich Himmler som pådriver. Formålet var å ta vare på mødre og barn av "særlig verdifullt blod" og spesielt slike barn født utenfor ekteskap, for dermed å øke barnerikdommen innenfor SS. Alle medlemmer av SS ble gjordt kontigentpliktig (høyest for barnløse) for å sikre en stødig og god økonomi. Foreningen fikk sitt hovedsete i München hvor de etter hvert spredte seg utover hele byen med sine mange underavdelinger og dekkleiligheter for mødre. Mange tidligere jødiske eiendommer ble "kjøpt" fra staten for en rimelig penge.

Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei Heinrich Himmler

Første føde-/barnehjem, "Heim Hochland" i Steinhøring ble opprettet 15. aug 1936, med det beste som fantes av utstyr og personell, og nærmest millitær kadaverdisiplin. Her kunne mødrene oppholde seg en tid rundt fødselen. Alt av formaliteter så som navngivning (dåp) og ev. adopsjon ble besørget og holdt strengt hemmelig for omverden. Her havnet de også, de minste av de "verdifulle" barna som regelrett ble kidnappet under felttoget og okkupasjonen i Øst-Europa. Barn som derimot ikke fantes formålstjenlig for SS ble behørig overlatt Rasse- und Siedlungshauptamt (Rase og bosettingshovedkontoret) for videre "behandling". Dermed kunne foreningen utad virke kun veldedig og dens ledere unnslippe forføyninger etter krigen.

Fra "barnevognparade" på Hurdal Verk.

Ettersom de tyske erobringene skred fram ble det opprettet underavdelinger i de fleste okkuperte land. Så også i Norge, men her ble den underlagt Reichskommissar (siviladm.) i stedet for SS og ble gjordt tilgjengelig for alt tysk mannskap som ble regnet som "raseren".

SS-organisasjonen Lebensborn fungerte som et redskap i en rasebasert befolkningspolitikk, men det er ikke påvist at de bedrev noen form for ”avl”, verken i Tyskland eller her i Norge. Under den tyske okkupasjonen av Norge bodde tyske soldater tett innpå lokalbefolkningen i både by og bygd. Og det oppsto ganske tidlig kjærlighetsforold med norske unge kvinner. Lebensborn ble så etablert i Norge for å sikre kontroll med de barna som ble født som resultat av slike forhold. Forskningen til historikerne Kåre Olsen og Lars Borgersrud bekrefter at det ikke var et avlsrprogram som lå bak etableringen av de norske Lebensbornhjem.

Etterhvert ble det opprettet et tredvetalls mødre-, føde- og barnehjem hvor det fødtes totalt mellom ti og elleve tusen barn hvor av vel halvparten var så kalte uekte.